Privacy policy

Szanowni Pacjenci !

W myśl ustawy o RODO udostępniamy podstawowe informacje o zakresie przetwarzania danych w naszej placówce. Jeżeli byś miał pytania odnośnie kwestii przetwarzanych przez nas danych – wyślij maila na adres : biuro@dental-art.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ZGODNY z Art 13 RODO
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Kowalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NZOZ Dental Art z siedzibą przy ul.Komandorskiej 53a/3b, 53-342 Wrocław
  zwanym dalej ADO,
 • Inspektorem ochrony danych w ADO jest dostępny pod nr tel.: 71 373-22-66 lub adresem e-mail: iod@dental-art.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 2. w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

 • w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
 2. w celach weryfikacji Państwa uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniowych Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym,
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej,

Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobą informacją.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 • W przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe do realizacji celów Ochrony Zdrowia
 • Państwa dane nie podlegają profilowaniu
 • Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Dental Clinic - Q-Clinic

Q-Dental Clinic is a clinic designed for demanding patients. We believe that we managed to materialize the dream of our patients, and create a new philosophy of dental care - a whole new level of quality.

Q-Clinic is: comfortable, quiet, time devoted exclusively to the patient, with the work of prominent doctors in the full concentration and commitment.

9001:2008 Quality Management Certificate

dental clinic

Our dental services:

 • dental surgery

  Conservative

  dental clinic

  - Amalgam fillings
  - Chemo-cured filling materiale
  - Light-cured filling material
  - Conventional root canal treatment
  - Root canal treatment caecum

 • dental clinic

  Cosmetic Dentistry

  dentist

  - Jewelry
  - Teeth whitening
  - Scalling

 • dental surgery

  Prosthetics

  dentist

  -Porcelain crowns made ​​of precious metal alloy (gold)
  -Bridges made ​​of porcelain
  -Dentures without clasps on clamps or bolts

 • prosthetics

  Dental surgery

  dentist

  - Removal of teeth
  - Surgical removal of impacted teeth
  - Resection of the roots of teeth
  - Surgical treatment of tissue

 • cosmetic dentistry

  Prevention of periodontal disease

  dentist

  - Removal of stone, sludge
  - Curettage
  - Hydrotherapy (spray)
  - Reconstructive periodontal therapy

 • cosmetic dentistry

  Dentistry for children

  dentist

  - Sealing teeth
  - Fluoridation
  - Treatment of dental caries

 • prosthetics

  Orthodontics:

  dentist

  - Treatment of malocclusion
  - Orthodontic consultation
  - Movable braces
  - Fixed braces
  - Aesthetic braces

 • dental clinic

  X-rays

  dentist

  - reduction of radiation by 90%
  - reduced exposure time
  - modern X-ray

 • cosmetic dentistry

  Contact

  dentist

  Q-CLINIC
  ul Pretficza 21/1
  53-328 Wrocław
  Poland
  tel. +48 71 791 5555

 •